Bæredygtig økonomi

De små skridts politik

Kommunens økonomiske hovedudfordring, sådan som jeg, som konservativ, ser den, er at få nedbragt bruttogælden, som er over ½ mia. kr. Den har ligget stabilt på det niveau i en årrække, fordi der stadig optages nye lån – fx eks. lån til energiforbedringer – samtidig med gældsafviklingen.

Bruttogælden er sammensat af indefrosne ejendomsskatter (lovpligtig) på ca. 120 mio., klimagæld på ca. 50 mio. og den ordinære gæld på ca. 370 mio.

Langsigtet kommunal skattepolitik: Borgerne skal i de kommende år kende deres skattevilkår.

Bæredygtig økonomi er for mig at fortsætte gældsafviklingen og en konsolidering af kommunens økonomi, uden at vi bliver tvunget til at spare kerneydelserne for børn og ældre sønder og sammen. Det skal i alle år, der kommer være sjovt at være borger i kommunen. Jeg mener også, at næste generation – økonomisk set – skal have det bedre end os og bestemt ikke værre.

Personskatten

Det Konservative Folkeparti fik for nogle år siden sænket den kommunale personskat fra 25,4% til nu 25,3 %. Der har den ligget siden. Vores vigtigste personskattemål er, at den holdes i ro i de kommende år. Familierne skal kunne have tillid til, at den i det mindste ikke stiger. Når den kommunale økonomi er bedre konsolideret, ønsker vi personskatten sænket, som det allerede sker årligt i nogle af vores nabokommuner, og som der også den ene gang efter den anden i de seneste mange år i KLs årlige aftale med staten er lagt op til.

Grøn omstilling og klimainvesteringer

Jeg støtter lånoptagelse og investeringer i energiforbedringer på kommunens ejendomme. Vi ønsker også, at besparelser som følge af energiforbedringer går direkte til ekstraordinær gældsafvikling i hele klimalånets løbetid.

Dækningsafgiften (kommunal erhvervsskat)

Ved kommunesammenlægningen 2007 blev dækningsafgiften hævet til lovens maksimum 10 promille. Det er lykkedes Det Konservative Folkeparti i flere omgange i budgetforhandlinger at få sænket den, så den nu er på 7 promille. Vores mål er, at få den fjernet helt for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen. Vi ønsker mere erhverv til kommunen – også som en del af den kommunale indtægtskilde.

Boligøkonomi

I den statslige aftale om boligskatter aflyses alle lovfastsatte årlige grundskyldsstigninger (7% årligt) grundskyldsstigninger efter 2021, hvor også ejendomsværdiskatten falder fra 1% til 0,55%. Det Konservative Folkeparti i Fredensborgs politik ang. boligskatter er, at boligejere i kommunen indtil 2021 bør kompenseres for de mellemliggende stigninger, ved at kommunen sænker grundskyldspromillen, hvilket indirekte også kommer andelshavere og lejere til gode.

Kommunen garanterer nu for over 1,6 mia. for lån optaget i de almennyttige boligselskaber til boligforbedringer. Kommunale garantier for lånoptagelse til boligforbedringer i kommunens almene boligmasse er lovkrav. Dette betyder, at hver eneste borger i Fredensborg Kommune – ung som gammel – kautionerer for 40.000,- kr. for disse lån. Over 30% af boligerne i kommunen er almene. Samlet har dette fået os til at sige: Fredensborg Kommune kan ikke rumme flere almene boliger. Nye boliger skal være ejerboliger eller andelsboliger.