Bæredygtig økonomi

De små skridts politik

Kommunens økonomiske hovedudfordring, sådan som jeg, som konservativ, ser den, er at få nedbragt bruttogælden, som pr. 31.3.21 er på 340 mio. kr. Den ordinære gæld er pr. 31.3.21 på 120 mio. kr. og med udgangen af 2023 er den ordinære gæld helt afviklet.

Bruttogælden er sammensat af indefrosne ejendomsskatter (lovpligtig) på ca. 180 mio., klimagæld på ca. 39 mio. og den ordinære gæld på ca. 120 mio.

Langsigtet kommunal skattepolitik: Borgerne skal i de kommende år kende deres skattevilkår.

Bæredygtig økonomi er for mig at fortsætte gældsafviklingen og en konsolidering af kommunens økonomi, uden at vi bliver tvunget til at spare kerneydelserne for børn og ældre sønder og sammen. Det skal i alle år, der kommer være sjovt at være borger i kommunen. Jeg mener også, at næste generation – økonomisk set – skal have det bedre end os og bestemt ikke værre.

Personskatten

Det Konservative Folkeparti fik for nogle år siden sænket den kommunale personskat fra 25,4% til nu 25,3 %. Der har den ligget siden. Vores vigtigste personskattemål er, at den holdes i ro i de kommende år. Familierne skal kunne have tillid til, at den i det mindste ikke stiger. Når den kommunale økonomi er bedre konsolideret, ønsker vi personskatten sænket til landsgennemsnittet 24,9%. Jeg synes, at det er et godt mål at have en kommune, der er bedre end landsgennemsnittet, og at personskatten er på landsgennemsnittet.

I 2020 var kommunens overskud på 174 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning var pr. 31.5. på 290 mio. kr. Selv om kommunen for tiden har en omfattende anlægsaktivitet i gang med et væld af økonomiske usikkerheder indbygget, mener jeg, at det er fuldt ud forsvarligt og økonomisk bæredygtigt at begynde at rette opmærksomheden på mulige lempelser i personskatten. Umiddelbart er det jo tydeligt, at kommunen opkræver mere skat end nødvendigt er. En lempelse af den kommunale personskat til landsgennemsnittet 24,9% vil give en gennemsnitsfamilie i kommunen midler til at købe to flyverdragter og to sæt vinterstøvler til børnene. 

Grøn omstilling og klimainvesteringer

Jeg støtter lånoptagelse og investeringer i energiforbedringer på kommunens ejendomme. Vi ønsker også, at besparelser som følge af energiforbedringer går direkte til ekstraordinær gældsafvikling i hele klimalånets løbetid.

Dækningsafgiften (kommunal erhvervsskat)

Ved kommunesammenlægningen 2007 blev dækningsafgiften hævet til lovens maksimum 10 promille. Det er lykkedes Det Konservative Folkeparti i flere omgange i budgetforhandlinger at få sænket den, så den nu er på 7 promille. Den Konservative Byrådsgruppe fik i 2020 en aftale i stand om, at dækningsafgiften afvikles fra 7 promille til 0 promille i perioden 2024-2030. Hvis økonomien inden er tilstrækkeligt solid, da gerne tidligere og hurtigere. Vores mål er at forbedre erhvervsklimaet i kommunen. Vi ønsker mere erhverv til kommunen – også som en del af den kommunale indtægtskilde.

Boligøkonomi

Aftalen om de nye boligskatteregler er udskudt fra 2021 – 2024. Ejendomsskatten lettes allerede fra 2021 og grundskylden vil stige mindre end forudsat fra 2021-24. Det Konservative Folkeparti i Fredensborgs politik ang. boligskatter er, at boligejere i kommunen indtil 2024 bør kompenseres for de mellemliggende stigninger, ved at kommunen sænker grundskyldspromillen, hvilket indirekte også kommer andelshavere og lejere til gode.

Kommunen garanterer nu for over 1,7 mia. for lån optaget i de almennyttige boligselskaber til boligforbedringer. Kommunale garantier for lånoptagelse til boligforbedringer i kommunens almene boligmasse er lovkrav. Dette betyder, at hver eneste borger i Fredensborg Kommune – ung som gammel – kautionerer for over 41.000,- kr. for disse lån. Ca. 27% af boligerne i kommunen er almene. Samlet har dette fået os til at sige: Fredensborg Kommune kan ikke rumme flere almene boliger. Nye boliger skal være ejerboliger eller andelsboliger.